หน้าแรก / รายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรร / ใบสมัคร
พิมพ์หน้านี้
1. ผู้สมัครต้อง "ยืนยันการส่งใบสมัคร" จึงจะถือว่าทำการสมัครเสร็จสมบูรณ์
2. ระบบไม่รองรับการทำงานบน Smart phone หรือ Tablet

** เพื่อการทำงานและแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้บราวเซอร์และระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้
1. Google Chrome Version 89
2. Microsoft Window 7, 8, 8.1 และ 10

3. ระบบการรับสมัครจะเปิดระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2115-2117 ในวันและเวลาราชการ และในกรณีที่ท่านพบปัญหาการใช้งานระบบนอกวันและเวลาราชการให้ติดต่อได้ที่ โทร. 082-635-9456 หรือ 091-739-2281 หรืออีเมล์มาได้ที่ dp@sepo.go.th

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

**
{{getItemName(register_resource_id, ResourceInfo)}}
**
{{registerResourceOther}}
** {{getItemName(register_title_id, PersonTitleInfo)}}
** {{TitleOther}}
** {{register_name_th}}
** {{register_surname_th}}
** {{register_name_en}}
** {{register_surname_en}}
** {{getItemName(gender_id, GengerInfo)}}
** {{getItemName(national_id, NationalInfo)}}
**
- - - -
**
{{getItemName(birthday_id, DayItem)}}
{{getItemName(birthmonth_id, MonthItem)}}
{{getItemName(birthyear_id, YearItem)}}
**
** +66
** (ระบบจะนำส่ง link สำหรับแก้ไขข้อมูลมายัง email นี้เพื่อใช้ในการแก้ไขข้อมูลใบสมัคร) รูปแบบอิเมล์ไม่ถูกต้อง
** รูปแบบอิเมล์ไม่ถูกต้อง กรุณากรอกยืนยันอีเมล์ให้ตรงกับอีเมล์ที่ใช้สมัคร
1. ขนาดรูปไม่เกิน 2 MB
2. ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเท่านั้น

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

**
{{register_house_address}}
{{register_house_number}}
{{register_moo_number}}
{{register_soi}}
{{register_street}}
** {{ getItemName(register_province_id, ProvinceInfo)}}
** {{ getItemName(register_distrinct_id, DistrictInfo) }}
** {{ getItemName(register_tambol_id, TambolInfo) }}
** {{register_post_code}}

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

**
(*ใช้สำหรับจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ผ่านการคัดสรร)
{{register_house_address_contact}}
{{register_house_number_contact}}
{{register_moo_number_contact}}
{{register_soi_contact}}
{{register_street_contact}}
** {{ getItemName(register_province_contact_id, ProvinceInfo2) }}
** {{ getItemName(register_distrinct_contact_id, DistrictInfo2) }}
** {{ getItemName(register_tambol_contact_id, TambolInfo2) }}
** {{register_post_code_contact}}

เอกสารประกอบข้อมูลส่วนบุคคล

*รองรับไฟล์ .doc, .docx, .jpg, .png และ .pdf เท่านั้น

ตอนที่ 2 ประวัติการศึกษา

การอบรมที่สำคัญ

**
{{ getItemName(Training_PDI, TrainingOption) }}
** {{ getItemName(Training_PDI_Year, YearItem) }}
**
{{ getItemName(Training_DCP, TrainingOption) }}
{{ getItemName(Training_DCP_Year, YearItem) }}

ตอนที่ 3 ประสบการณ์การทำงาน

การทำงานปัจจุบัน

*ตำแหน่งปัจจุบัน หากมีมากกว่า 1 ตำแหน่ง โปรดกรอกตำแหน่งสูงสุดไว้บนสุด
** {{ getItemName(work.Work_Department, MainOrgItem) }}
** ** ** ** {{getItemName(work.Work_SubDepartment, work.subOrgItem)}} {{work.Work_SubDepartment_Str}}
** ** {{getItemName(work.Work_Position, work.subOrgItem2)}} {{work.Work_Position_Str}}
** {{work.Work_PositionText}}
** {{work.Work_Organization}}
** (กรุณากรอกเดือนและปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง)
{{getItemName(work.Work_Start_Month, MonthItem)}}
{{getItemName(work.Work_Start_Year, YearItem)}}

ผลประกอบการบริษัท 3 ปีย้อนหลังนับจากงบการเงินปีล่าสุด

** กรุณาระบุผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี
ปี รายได้องค์กร (หน่วย : ล้านบาท) กำไร (ขาดทุน) (หน่วย : ล้านบาท) แนบเอกสาร
{{$index + 1}}

ตำแหน่งสูงสุดที่ผ่านมา

** {{getItemName(main_org_id2, MainOrgItem2)}}
** ** ** ** {{getItemName(sub_org_id2, subOrgItem2)}} {{Work_SubDepartment_Str}}
** ** {{getItemName(sub_org_id2_2, subOrgItem2_2)}} {{Work_Position_Str}}
** {{sub_org_other2}}
** {{highest_org_name}}
** (กรุณากรอกเดือนและปีที่เริ่มดำรงตำแหน่ง)
{{getItemName(month_start_past_work_id, MonthItem)}}
{{getItemName(year_start_past_work_id, YearItem)}}
** (กรุณากรอกเดือนและปีที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง)
{{getItemName(month_end_past_work_id, MonthItem)}}
{{getItemName(year_end_past_work_id, YearItem)}}

ผลประกอบการบริษัท 3 ปีย้อนหลังนับจากปีที่ท่านออกจากองค์กร

** กรุณาระบุผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่ท่านออกจากองค์กร
ปี รายได้องค์กร (หน่วย : ล้านบาท) กำไร (ขาดทุน) (หน่วย : ล้านบาท) แนบเอกสาร
{{$index + 1}}

ประสบการณ์การเป็นกรรมการ

เอกสารประกอบข้อมูลการทำงาน (CV)

แนบเอกสารประกอบข้อมูลการทำงาน (CV)
*รองรับไฟล์ .doc, .docx และ .pdf เท่านั้น

ตอนที่ 4 ผลงานและรางวัลสำคัญที่ผ่านมา

ชื่อรางวัล จากหน่วยงาน / สถาบัน ระดับรางวัล ปี พ.ศ. แนบเอกสาร
ระบุ
หมายเหตุ ไม่เกิน 500 ตัวอักษร

ตอนที่ 5 ความเชี่ยวชาญ

** โปรดระบุอย่างน้อย 1 ความเชี่ยวชาญ
ลำดับที่ สาขาความเชี่ยวชาญ **
1
ระบุความเชี่ยวชาญ **
เหตุผลในการระบุความเชี่ยวชาญ ** ไม่เกิน 500 ตัวอักษร
2
ระบุความเชี่ยวชาญ **
เหตุผลในการระบุความเชี่ยวชาญ ** ไม่เกิน 500 ตัวอักษร
3
ระบุความเชี่ยวชาญ **
เหตุผลในการระบุความเชี่ยวชาญ ** ไม่เกิน 500 ตัวอักษร
ข้อตกลงการเข้าใช้บริการ